ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติอบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจ หน้าที่
ข้อมูลประชากร
ทะเบียนพาณิชย์
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เอดส์
งานสาธารณสุข
สินค้า OTOP
ติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดต่อเรา
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ฝ่ายสภาฯ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผน/ข้อบัญญัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานปี 2561
ควบคุมภายใน อบต.เสริมขวา
กิจการสภา / รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ 3
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
สารสนเทศบุคลากร อบต.เสริมขวา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 1
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560 ฉบับที่ 2
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560 ฉบับที่ 3
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ทะเบียนประวัติบุคลากรพนักงานส่วนตำบล
ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ศูนย์เรียนรู้ อบต.เสริมขวา
ศูนย์การเรียนรู้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตำบลเสริมขวา
ศูนย์เรียนรู้ร้านชุมชนบ้านปงหลวง
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการประปาภูเขาบ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากร ดิน น้ำ ปา บ้านแม่ผึ้ง
องค์กรแห่งความรู้
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย การอุธรณ์ การร้องทุกข์ และการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
การจัดการองค์ความรู้
แผ่นพับเครือข่ายป่าเสริมขวา
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
แผ่นพับค่านิยมหลัก 12 ประการ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับแก้ไข)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ส่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ศูนย์เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเสริมขวา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงแพ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เลียง
 
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

กิจกรรม

ปฏิบัติภารกิจ แยกก่อนทิ้ง...
ปฏิบัติภารกิจ แยกก่อนทิ้ง update(2019-01-15 04:36:17)ดู(1)ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรูปถั่วลิสง...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรูปถั่วลิสง update(2019-01-15 04:22:29)ดู(0)ครั้ง

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ตำบลเสริมขวา...
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ตำบลเสริมขวา update(2019-01-15 04:14:53)ดู(0)ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [ 0000-00-00][27]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 0000-00-00][31]
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 0000-00-00][26]
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 0000-00-00][23]
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 0000-00-00][23]
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 0000-00-00][24]
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 0000-00-00][24]
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 0000-00-00][34]
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 0000-00-00][24]
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 0000-00-00][24]
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][105]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถมดินลูกรังคอหูช้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][92]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งลุ่ม บ้านแม่ห้อม หมู่ที่ 10 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][126]
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามถนน บ้านแม่เลียง หมู่ที่ 7 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][108]
ประกาศราคากลางงานสาธารณภัยตักดินขนทิ้ง บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][89]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][87]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][97]
ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ [ 0000-00-00][74]
ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 [ 0000-00-00][102]
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา [ 0000-00-00][83]

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม