ข้อมูลทั่วไป
งานสาธารณสุข
ประวัติอบต.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจ หน้าที่
ข้อมูลประชากร
ทะเบียนพาณิชย์
สินค้า OTOP
องค์กรแห่งความรู้
การจัดการองค์ความรู้
แผ่นพับเครือข่ายป่าเสริมขวา
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสในการทำงาน
แผ่นพับค่านิยมหลัก 12 ประการ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับแก้ไข)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ฝ่ายสภาฯ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ อบต.เสริมขวา
แผนสารสนเทศ อบต.เสริมขวา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 1
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560 ฉบับที่ 2
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560 ฉบับที่ 3
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ทะเบียนประวัติบุคลากรพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง
ควบคุมภายใน
ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศรับสมัคร / รับโอนย้าย
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ศูนย์เรียนรู้ อบต.เสริมขวา
ศูนย์เรียนรู้ร้านชุมชนบ้านปงหลวง
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการประปาภูเขาบ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากร ดิน น้ำ ปา บ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านแม่ผึ้ง
ติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดต่อเรา
 
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

| วิสัยทัศน์ เกษตรพัฒนาชาวประชามั่นคง ดำรงประชาธิปไตย ก้าวไกลเทคโนโลยี พันธกิจ พัฒนาบุคคลากรคุณภาพชีวิต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชน พัฒนาการบริหารและจัดการที่ดี | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ได้จัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ได้ออกพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 26-มิ.ย.- 10 ก.ค.2561 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป | วันนี้เมื่อเวลา 11.00 น. นายอำเภอเสริมงาม สาธารณสุขอำเภอเสริมงาม ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม ได้มาตรวจเยี่ยม อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม | ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ | ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยต้นยาง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวาได้ประชุมสภา อบต.เสริมขวา สมัยสาม...
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวาได้ประชุมสภา อบต.เสริมขวา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 update(2018-08-27 09:01:08)ดู(4)ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 อบต.เสริมขวา นำโดย นายอำนวย ใจลังก๋า หัวหน้าสำนักปลัดฯ ปภ ได้ส่...
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 อบต.เสริมขวา นำโดย นายอำนวย ใจลังก๋า หัวหน้าสำนักปลัดฯ ปภ ได้ส่งมอบท่อประปาให้กับชาวบ้านแม่ห้อม หมู่ 10 ผู้ใหญ่บ้านแม่ห้อม เป็นผู้รับมอบ update(2018-07-03 04:16:56)ดู(13)ครั้ง

วันที่ 18 มิ.ย61 อบต.เสริมขวา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการ ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ...
วันที่ 18 มิ.ย61 อบต.เสริมขวา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการ ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมประชุมเพื่อหามติ การอนุมัติแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยนายอำนวย ใจลังก๋า เป็นประธาน update(2018-06-20 03:33:23)ดู(21)ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา [ 2017-03-17][19]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-03-17][20]
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ 11 [ 2017-03-01][19]
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไผ่ หมู่ 4 [ 2017-05-22][23]
ราคากลางโครงการก่อสร้างคันแพคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยต้นยาง บ้านปงประดู่ หมู่ 11 [ 2017-03-01][19]
โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งลุ่ม ลำห้วยแม่นาแก บ้านแม่ห้อม หมู่ 10 [ 2017-07-06][68]
โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำหัวนานางบุญปั๋นลำน้ำแม่เลียง บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-07-06][63]
โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำเจ้าที่เครือมะดะลำน้ำแม่เลียง บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-07-06][55]
โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำหัวนาลุงแหวงลำน้ำแม่เลียง บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-07-06][59]
โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งป่าอ้อลำน้ำแม่เลียง บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-07-06][58]
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][60]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถมดินลูกรังคอหูช้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][45]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งลุ่ม บ้านแม่ห้อม หมู่ที่ 10 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][74]
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามถนน บ้านแม่เลียง หมู่ที่ 7 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][66]
ประกาศราคากลางงานสาธารณภัยตักดินขนทิ้ง บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][51]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][53]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][53]
ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ [ 0000-00-00][40]
ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 [ 0000-00-00][55]
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา [ 0000-00-00][40]

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม