ข้อมูลทั่วไป
งานสาธารณสุข
ประวัติอบต.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจ หน้าที่
ข้อมูลประชากร
ทะเบียนพาณิชย์
สินค้า OTOP
องค์กรแห่งความรู้
การจัดการองค์ความรู้
แผ่นพับเครือข่ายป่าเสริมขวา
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ฝ่ายสภาฯ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผน/ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนา 3 ปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ อบต.เสริมขวา
แผนสารสนเทศ อบต.เสริมขวา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่ 1
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560 ฉบับที่ 2
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560 ฉบับที่ 3
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ทะเบียนประวัติบุคลากรพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง
ควบคุมภายใน
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ศูนย์เรียนรู้ อบต.เสริมขวา
ศูนย์เรียนรู้ร้านชุมชนบ้านปงหลวง
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการประปาภูเขาบ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากร ดิน น้ำ ปา บ้านแม่ผึ้ง
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านแม่ผึ้ง
ติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดต่อเรา
 
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

| ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยต้นยาง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง | ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่แก๊ด บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง | ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยต้นยาง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง | ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ป๋าก บ้านปงแล้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง | ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำตลิ่งแม่เลียง บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

กิจกรรม

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมกาวชิราลงกรณ บดินทรเพพยวรางกูร เนื่องในโกาสว...
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมกาวชิราลงกรณ บดินทรเพพยวรางกูร เนื่องในโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 update(2017-08-01 07:52:43)ดู(67)ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ พนักงาน อบต.เสริมขวา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...
พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช update(2017-08-01 08:03:11)ดู(118)ครั้ง

วิดีโอจากโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดแตอนบน ตอน บ้านเสริมขวา โดยสำนักงานว...
วิดีโอจากโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดแตอนบน ตอน บ้านเสริมขวา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตโดย บริษัทเฟรมเอฟเฟ็คท์ จำกัด update(2016-08-26 15:36:04)ดู(177)ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งลุ่ม ลำห้วยแม่นาแก บ้านแม่ห้อม หมู่ 10 [ 2017-07-06][44]
โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำหัวนานางบุญปั๋นลำน้ำแม่เลียง บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-07-06][40]
โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำเจ้าที่เครือมะดะลำน้ำแม่เลียง บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-07-06][31]
โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำหัวนาลุงแหวงลำน้ำแม่เลียง บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-07-06][38]
โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งป่าอ้อลำน้ำแม่เลียง บ้านแม่เลียง หมู่ 7 [ 2017-07-06][36]
โครงการขุดลอกหน้าฝายเหมืองบนลำน้ำแม่เลียง บ้านทุ่งไผ่ หมู่ 4 [ 2017-07-06][37]
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 [ 2017-07-06][34]
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงแล้ง หมู่ที่ 9 [ 2017-07-06][36]
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา [ 2017-06-06][33]
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ 11 [ 2017-05-22][36]
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][35]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถมดินลูกรังคอหูช้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][20]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งลุ่ม บ้านแม่ห้อม หมู่ที่ 10 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][37]
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามถนน บ้านแม่เลียง หมู่ที่ 7 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][39]
ประกาศราคากลางงานสาธารณภัยตักดินขนทิ้ง บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][27]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][23]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][28]
ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ [ 0000-00-00][24]
ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 [ 0000-00-00][31]
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา [ 0000-00-00][23]

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม