เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการบริการประชาชน

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ประวัติอบต.

    


คำขวัญตำบล
    น้ำตกแม่ห้อม                ป่าล้อมเขียวขจี
    ประเพณีวัดทุ่งล่าม        สง่างามเขื่อนแม่เลียง
    ลือเลื่องความสามัคคี    ศักดิ์ศรีนั้นเป็นหนึ่ง
    ผาผึ้งงามตา                ต้นจันผางามเด่น
    คำนำหน้าแม่และปงที่เป็นคือเสริมขวาบ้านเฮา


ที่ตั้ง
    ตำบลเสริมขวา เป็นเขตปกครองในอำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสริมงามไปทางทิศเหนือ  เป็นระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 

พื้นที่  
    ตำบลเสริมขวามีพื้นที่รวมประมาณ  203.80 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  127,488  ไร่  หรือพื้นที่ประมาณร้อยละ  5.08  ของพื้นที่ของอำเภอ 
สภาพพื้นที่ตำบลเสริมขวาโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลุ่มห้อมล้อมรอบด้วยภูเขา ลักษณะดินเป็นปนทราย  อินทรียวัตถุต่ำ มีแม่น้ำไหลผ่าน 3 สาย  ได้แก่ คือ แม่น้ำแม่เลียง, แม่น้ำแม่ผึ้ง, แม่น้ำแม่ห้อม ไหลลงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้

ประชากร 
    ตำบลเสริมขวามีประชากร      จำนวนทั้งสิ้น     7,103    คน  แยกเป็น   
    -ชาย                                    จำนวน       3,891      คน
    -หญิง                                   จำนวน       3,663      คน
    -ความหนาแน่นเฉลี่ย              จำนวน       37.07      คน/ตารางกิโลเมตร

อาชีพ 
       ในพื้นที่ตำบลเสริมขวามีการประกอบอาชีพดังนี้
    1.การเกษตร   ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  รองลงมาคือ ทำสวน  ปลูกพืชหมุนเวียนทั่วไป  เช่น ถั่วลิสง  กระเทียม ข้าวโพด เป็นต้น
    2. การเลี้ยงสัตว์   เป็นการเลี้ยงรายย่อย  แบบครัวเรือน เลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริม 
    3. งานหัตถกรรม
    4. การหาของป่า  เช่น หน่อไม้  เห็ดต่างๆ  และผักต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามป่า 

ด้านสภาพสังคม          
        วิถีชีวิตของราษฎรในตำบลเสริมขวา มีการยึดระบบเครือญาติ  จะอยู่กันในลักษณะครอบครัวขยาย            และครอบครัวเดี่ยว  สำหรับครอบครัวเดี่ยวก็จะปลูกบ้านในละแวกเดียวกัน  เพราะเป็นเครือญาติกัน

 

ภาษา  และวัฒนธรรมประเพณี
    ราษฎรตำบลเสริมขวา  ลักษณะเป็นคนดั้งเดิมเผ่าพันธุ์เป็นคนเมือง  มีชาวเขาและชนกลุ่มน้อยเผ่าปากายอจำนวน 1 หมู่บ้านคือบ้านแม่เลียงพัฒนา  ชาวบ้านอยู่ด้วยกันลักษณะพึ่งพาอาศัย  ไม่แตกแยก  ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธภาษาพื้นเมือง  ( คำเมือง )  เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน  มีประเพณีที่
สำคัญที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เช่นประเพณีปี๋ใหม่ศาลา / สรงน้ำพระเจ้าทันใจ   ประเพณีการสืบชะตาแม่น้ำแม่เลียง ประเพณีฟังธรรมหลวง ฯลฯ เป็นต้น

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Email:saraban@searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP

จำนวนผู้เข้าชม