เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อโยงเชื่อกจับคู่ภาพสัมพันธ์

                                                                

                                                                             สื่อโยงเชื่อกคู่ภาพสัมพันธ์

           วัตถุประสงค์ในการจัดทำสื่อ

                       1. เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และความคิดของเด็ก

                       2.เพื่อฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

          ประกอบการจัดประสบการณ์

                       1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องชุมชนน่าอยู่

                       2.กิจกรรมเกมการศึกษาการจับคู่ภาพสัมพันธ์

         ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                       1.ด้านร่างกาย  ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหว

                       2.ด้านอารมณ์/จิตใจ  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมฝึกการมีสมาธิ ช่วยให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมรณ์

                       3.ด้านสังคม ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อการรอคอย การแบ่งปัน รู้จักการช่วยเหลือกัน การเล่นเป็นกลุ่ม

                       4. ด้านสติปัญญาได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล การรับรู้การคิดตัดสินใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็น

          วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนกันยายน พ.ศ.2561

          ผู้จัดทำ :   1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์ ตำแหน่ง ครู    โทรศัพท์ 091-5604886

                            2. นางสาวพิกุล  มะลิทา      ตำแหน่ง ครู    โทรศัพท์ 093-2531159

                            3. นางทองคำ  เรือนใจ        ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

          ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นๆติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม