เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อป้ายนิเทศจังหวัดลำปาง

                                                     

                                                                      สื่อป้ายนิเทศน์จังหวัดลำปาง

           วัตถุประสงค์ของการจัดทำสื่อ

                     1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้หน่วยการเรียนจังหวัดลำปาง

                     2.เพื่อส่งเสริมด้านภาษาจากการดูรูปภาพและเล่าเรื่อง

          ประกอบการจัดประสบการณ์

                     1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง จังหวัดของเรา

                     2.กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียน

          ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                     1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตา

                     2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนาน

                     3.ด้านสังคม  ช่วยในการปรับตัวทางสังคม 

                     4.ด้านสติปัญญา ได้สังเกตเปรียบเทียบรู้จักแก่ปัญหา

         วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนกันยายน พ.ศ.2561

          ผู้จัดทำ :    1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์ ตำแหน่ง ครู   โทรศัพท์   091-5604886

                             2. นางสาวพิกุล  มะลิทา      ตำแหน่ง ครู   โทรศัพท์  093-2531159

                             3. นางทองคำ  เรืือนใจ        ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  โทรศพท์  081-0281364

         ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นติดต่อผู้จัดทำ

 

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม