เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อโยงเส้นจับคู่ภาพ ก-ฮ

                            

                                                                                       สื่อโยงเส้นจับคู่ภาพ ก-ฮ

          วัตถุประสงค์

                      1.เพื่อฝึกให้เด็กได้ทักษะการสังเกตรูปภาพ

                      2.เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทางภาษาจากการจับคู่ภาพ ก-ฮ

                      3.เพื่อฝึกทักษะด้านกล้ามเนื้อมือกับสายตาจากการสอดเชือกลงรู

          ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                         กิจกรรมเกมการศึกษา เรื่อง การจับคู่ภาพ

          ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                        1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ กระประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหว

                        2.ด้านอารมรณ์/จิดใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมฝึกการมีสมาธิ ช่วยให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

                        3.ด้านสังคม ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อ การรอคอย การแบ่งปันรู้จักการช่วยเหลือกัน การเล่นเป็นกลุ่ม

                       4.ด้านสติปัญญา เด็กได้สังเกตเปรียบเทียบ รู้จักการแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล การับรู้การคิดตัดสินใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์

          วันเดือนปีที่จัดทำ  : เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

          ผู้จัดทำ : 1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์ ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 091-560-4886

                          2. นางสาวพิกุล  มะลิทา      ตำแหน่ง ครู   โทรศัพท์  093-2531159

                          3. นางทองคำ  เรือนใจ         ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์  081-0281364

          ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม