เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ตัวหนีบจับคู่ภาพกับเงาบ้านแสนสุข

                        

                                                             สื่อตัวหนีบจับคู่ภาพกับเงา บ้านแสนสุข

          วัตถุประสงค์

                     1.เพื่อฝึกทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ และการจำรูปภาพกับเงา

                     2.เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ

                     3.เพื่อฝึกทักษะด้านสังคมการเล่นร่วมกับผู้อื่น

          ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                       กิจกรรมเกมการศึกษา การจับคู่ภาพกับเงา

           ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                     1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

                     2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมฝึกการมีสมาธิ ช่วยให้วุฒิภาวะทางอารมณ์

                     3.ด้านสังคม ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อ การรอคอย การแบ่งปันรู้จักการช่วยเหลือกัน การเล่นเป็นกลุ่ม

                     4.ด้านสติปัญญา เด็กได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักการแก้ปัญหา คิดหาเหตุผลการรับรู้การคิดตัดสินใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์

          วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

          ผู้จัดทำ : 1.นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 091-5604886

                          2. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 093-2531159

                          3.นางทองคำ  เรือนใจ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

          ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม