เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:UFO ฝึกสมาธิ

                                

                                                                                        สื่อ  UFO ฝึกสมาธิ

            วัตถุประสงค์

                   1.เพื่อฝึกสมาธิ ความสนใจของเด็ก

                   2.เพื่อฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือกับสายตา

                   3.เพื่อให้เด็กได้พัฒนาด้านสังคมการเล่นร่วมกับผู้อื่น

           ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                 1.กิจกรรมเสรี เด็กได้เล่นตามความสนใจ

                 2.กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนโดยได้ฝึกสมาธิก่อนเรียน

           ประโยชน์ใช้สื่อ

                1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะในการเคบื่อนไหว

                2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมฝึกการมีสมาธิ ช่วยให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

                3.ด้านสังคม  ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อ การรอคอย การแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือกัน

                4.ด้านสติปัญญา ได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล การรับรู้การคิดตัดสินใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์

          วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

          ผู้จัดทำ :   1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 091-5604886

                            2. นางสาวพิกุล  มะลิทา ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 093-2531159

                            3. นางทองคำ  เรือนใจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์  081-0281364

          ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม