เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ตัวหนีบคุ่ภาพสัตว์กับอาหาร

                            

                                                 

                                                                                       สื่อ ตัวหนีบจับคู่ภาพสัตว์กับอาหาร

         วัตถุประสงค์

                  1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสัตว์กับอาหาร

                  2.เพื่อฝึกให้เด็กได้คิดและจินตนาการ

                  3.เพื่อฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงขึ้น

         ใช้ประกอบการจัดประสบการณ๋

                 1.กิจกรรมเกมการศึกษาจับคู่ภาพสัมพันธ์

                 2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องสัตว์กับอาหาร

         ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                 1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

                 2.ด้านอารมรณ์/จิตใจ  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมฝึกการมีสมาธิ 

                 3.ด้านสังคม ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การเอื้อ การรอคอยการแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือกัน การเล่นเป็นกลุ่ม

                4.ด้านสติปัญญา เด็กได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักการแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล การรับรู้การคิดตัดสินใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์

         วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

         ผู้จัดทำ :  1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์         ตำแหน่ง ครู     โทรศัพท์ 091-5604886

                          2. นางสาวพิกุล  มะลิทา              ตำแหน่ง ครู      โทรศัพท์ 093-2531159

                          3. นางทองคำ  เรือนใจ                ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

         ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม