เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ตัวหนีบจับภาพกับเงาการละเล่นเด็กไทย

                               

                                                              สื่อตัวหนีบจับคู่ภาพกับเงา การละเล่นเด็กไทย

                  วัตถุประสงค์

                          1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การละเล่นของเด็กไทย

                          2.เพื่อฝึกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบจากรูปภาพ

                          3.เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือจากการหนีบตัวหนีบ

                  ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                          1.กิจกรรมเกมการศึกษาจับคู่ภาพกับเงา

                          2.กิจกรรมเสรีการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม

                   ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                          1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหว

                          2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกิจกรรมฝึกการมีสมาธิ 

                          3.ด้านสังคม ช่วยในปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อ การรอคอย การแบ่งปัน รู้จักช่วยเหลือกัน

                        4.ด้านสติปัญญา เดก็กได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักแก้ปัญหา คิดหาเหตุผลการรับรู้การคิดตัดสินใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์

                  วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

                  ผู้จัดทำ : 1.นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์ ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 091-5604886

                               2.นางสาวพิกุล  มะลิทา ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์  093-2531159

                               3.นางทองคำ  เรือนใจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

                  ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม