เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ป๊อบอัพวงกลมออกกำลังกาย

                                  

                                                                                      สื่อป๊อบอัพวงกลม ออกกำลังกาย

           วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายและอุปกรณ์ในการใช้ออกกำลังกาย

                    2.เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาจากการอ่านออกเสียง

                    3.เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน

           ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                   1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องการออกกำลังกาย

                   2.กิจกรรมเสรีเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

           ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                  1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหว

                  2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม ฝึกการมีสมาธิ

                  3.ด้านสังคม ช่วยในปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อการรอคอย การแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือกัน

                  4.ด้านสติปัญญา เด็กได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักการแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล

           วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

           ผู้จัดทำ : 1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์    ตำแหน่ง ครู    โทรศัพท์ 091-5604886 

                            2. นางสาวพิกุล  มะลิทา        ตำแหน่ง ครู     โทรศัพท์ 093-2531159

                            3. นางทองคำ  เรือนใจ          ตำแหน่ง ครู     โทรศัพท์ 081-0281364

           ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม