เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ตัวหนีบจับคู่ภาพเหมือนอาหารหลัก 5 หมู่

                             

                                                               สื่อ ตัวหนีบจับคู่ภาพเหมือน อาหารหลัก 5 หมู่

          วัตถุประสงค์

                      1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรบ้าง

                      2.เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือจากการหนีบตัวหนีบ

                      3.เพื่อฝึกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบจากภาพ

        ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                      1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องอาหารดีมีประโยชน์

                      2.กิิจกรรมเกมการศึกษาการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน

        ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                     1.ด้านร่างกาย  ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ การประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหว

                     2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม

                     3.ด้านสังคม ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อ การรอคอย การแบ่งปัน

                      4.ด้านสติปัญญา เด็กได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักการแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล

         วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

          ผู้จัดทำ :  1.นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์      ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 091-5604886

                           2. นางสาวพิกุล  มะลิทา            ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 093-2531159

                           3.นางทองคำ  เรือนใจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

          ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม