เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ป๊อปอัพวงกลมอวัยวะและการดูแลรักษา

                                 

                                                                ชื่อ ป๊อบอัพวงกลม อวัยวะและการดูแลรักษา

            วัตถุประสงค์

                     1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อวัยวะและหน้าที่ต่างๆ

                     2.เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาฝึกอ่านออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษ

                     3.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจการเรียน จากสื่อหลากหลาย

            ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                     1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใช้สอนเด็ก

                     2.กิจกรรมเสรีให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง

            ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                     1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ การประสานสมัพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะในการเคบื่อนไหว

                     2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมฝึกการมีสมาธิ ช่วยให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

                     3.ด้านสังคม ช่วยปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อ การรอคอย การแบ่งปัน

                     4.ด้านสติปัญญา ได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักการแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล

            วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

            ผู้จัดทำ :  1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์    ตำแหน่ง ครู     โทรศัพท์ 091-5604886

                              2.นางสาวพิกุล  มะลิทา         ตำแหน่ง ครู      โทรศัพท์ 093-2531159

                              3. นางทองคำ  เรือนใจ          ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

           ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม