เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ตัวหนีบจับคู่ภาพเหมือนเด็กดีมีวินัย

                                   

                                                                   สื่อ ตัวหนีบจับคู่ภาพเหมือนเด็กดีมีวินัย

           วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อให้เด็กเกิดทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ

                   2. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือจากจากการใช้ตัวหนีบ

                   3. เพื่อฝึกให้เด็กเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

           ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                   1.กิจกรรมเกมการศึกษา

                   2.กิจกรรมเสรีเสริมประสบการณ์

           ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                  1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาทักษะในการเคบื่อนไหว

                  2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมฝึกการมีสมาธิ ช่วยให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

                  3.ด้านสังคม ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อ การรอคอย การแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือกัน การเล่นเป็นกลุ่ม

                  4.ด้านสติปัญญา เด็กได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล การรับรู้การคิดตัดสินใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 

            วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

             ผู้จัดทำ :    1.นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์   ตำแหน่ง ครู    โทรศัพท์ 091-5604886

                                2.นางสาวพิกุล  มะลิทา        ตำแหน่ง ครู     โทรศัพท์ 093-2531159

                                3.นางทองคำ  เรือนใจ          ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

            ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม