เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อปิรมิตอาเซียน

                                                                   

                                                                                      สื่อ ปิรมิดอาเซียน

              จุดประสงค์

                         1. เพื่อให้เด็กได้ฝึกต่อรูปทรงของปิรมิดอาเซี่ยนได้

                         2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะในการคิดและเล่นร่ววมกันเป็นกลุ่ม

              ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                         1.ใช้ในกิจกรรมเกมการศึกษา

                         2.ใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์

                ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                        1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมกล้ามเนื้อมือ

                        2. ด้านอารมณ์/จิตใจ  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

                        3. ด้านสังคม ได้เล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม

                        4. ด้านสติปัญญา ได้สังเกต เปรียบเทียบ รู้จักแก้ไขปัญหา

                วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่ 8-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

                 ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 089-5544204

                 ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม