เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

        การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ เมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐ

        ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ได้กำหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานท้องถิ่นได้ดังนี้

         - การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.

         - การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.

         - การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

         - การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ อบต. จัดเก็บเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงาน ภายในหน่วยงาน

         - การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ

         การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.

         ๑) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. ว่าด าเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่

         ๒) ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ อบต. ว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่

         ๓) ขอทราบข้อมูลข่าวสารจาก อบต. หากเห็นว่าท างานไม่โปร่งใส

         ๔) การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น

         ๕) ตรวจสอบแผนพัฒนาของ อบต. ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนหรือไม่

         ๖) คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของ อบต. ที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน

         ๗) ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม