เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : สื่อผลไม้จำลอง

 

                                                                                               

                                                                                                               ชื่อสื่อ  ผลไม้จำลอง

            จุดประสงค์

                          1.เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ ให้เด็กเกิดกรคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน

                          2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในหน่วยผลไม้

                          3.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสี รูปทรง ต่างๆจากสื่อ

            ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

                         1.ร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อเล็กในการหยิบจับ

                         2.อารมณ์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ จันตนาการ

                         3.สังคม ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การอยู่ร่วมกัน การเอื้อเฟื้อ การแบ่งปัน

                        4.สติปัญญา พัฒนาด้านการรับรู้ การคิด ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์

             วิธีการใช้สื่อ

                        ครูนำสื่อมาให้เด็กดู แล้วถามเด็กว่าสิ่งที่เด็กเห็นคืออะไร เหมือนรูปอะไรให้เด็กได้ใช้ความคิด จินตรนาการ

            วัน เดือน ปีที่จัดทำ : วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562

            ผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์ ตำแหน่งครู โทร.091-5604886

            ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีจัดทำและข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม