เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : ภาพตัดต่อลอยกระทง

                                                                        

                                                                                ชื่อสื่อ ภาพตัดต่อลอยกระทง

           จุดประสงค์

               1.1เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต จำแนกด้วยสายตา การตัดสินใจ

               1.2 เพื่อ ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา

               1.3 เพื่อ เด็กได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง

          ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

              1.ร่างกาย ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือกับสายตา

              2.อารมณ์ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการทำกิจกรรม

              3. สังคม เด็กเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

              4. สติปัญญา ได้รู้จักการสังเกตเปรียบเทียบได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง

         วิธีการใช้สื่อ

               นำชิ้นส่วนของภาพมาต่อกันให้ถูกต้องเป็นภาที่สมบูรณ์

          วันเดือนปีที่จัดทำ  : 9  พฤศจิกายน 2562 

          ผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์ ตำแหน่ง ครู โทร. 091-5604886

          ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม