เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : เกมสังเกตรายละเอียดรูปข้าว

                                                                        ชื่อสื่อ เกมสังเกตรายละเอียดรูปข้าว

    จุดประสงค์ 

             1.เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตและจำแนกด้วยสายตา

             2.เพื่อฝึกให้มีคุณธรรมต่างๆ การรอคอยมีน้ำใจ

             3.เพื่อช่วยให้เดกเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน

     ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

           1.ร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

           2.อารมณ์ เด็กเรียนรู็อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

          3.สังคม ช่วยในการปรับตัวทางสังคม การเอื้อเฟื้อ การรอคอย การแบ่งปันของเล่น

          4.สติปัญญา ช่วยพัฒนาด้านการรับรู้ การคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 

     วิธีการใช้สื่อ

          เกมประกอบด้วย ภาพหลัก และชิ้นส่วนที่มีส่วนย่อย ให้เด็กเลือกภาพชิ้นส่วนย่อย

         ที่มีอยู่ในภาพหลัก หรือ เด็กได้สังเกตรายละเอียดภาพเป็นหลัก

     วันเดือนปีที่จัดทำ  : 30 พฤศจิกายน 2563

     ผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่งครู โทร.091-5604886

     ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม